Verhuur- en verkoopsvoorwaarden Vandams BV

Algemeen (verkoop, verhuur van goederen en verhuur van diensten)

Alle hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgevoerde leveringen, opdrachten en verhuurcontracten.
U wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden op het moment dat u een bestelling plaatst, een opdracht geeft of een huurcontract ondertekent. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet tegenwerpelijk aan ons indien we ze niet schriftelijk aanvaard hebben.

We aanvaarden enkel schriftelijke bestellingen en opdrachten. Indien we de prijs telefonisch zijn overeengekomen, dient u de prijs nog te bevestigen in een brief of email die u ondertekent voor akkoord.
Indien de termijn niet uitdrukkelijk werd bepaald, is onze prijsofferte bindend tot en met 15 dagen nadat de offerte door ons werd opgesteld, en dat behoudens missing en/of overmacht. Onjuistheden in de offerte dient u schriftelijk kenbaar te maken aan ons binnen 3 dagen nadat u de offerte ontvangen heeft. De vermelde prijzen op de contracten en op offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Een factuur betaalt u uiterlijk op de vervaldatum, een verhuurbon betaalt u bij het afhalen of het leveren van het materiaal.
Indien u niet tijdig betaalt, rekenen we u een forfaitaire schadevergoeding aan van 15% op het totale bedrag met een minimum van € 50,00 en bovendien een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Dit gebeurt zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Elke begonnen maand telt voor een volledige. Alle nog openstaande facturen en/of verhuurbonnen worden opeisbaar vanaf het moment dat u niet betaalt en alle nog uit te voeren opdrachten en/of leveringen worden uitgesteld tot u alle achterstallige betalingen voldaan heeft.

Klachten meldt u ons binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur in een aangetekende brief, hierna is geen enkele klacht nog ontvankelijk.
Indien er geschillen ontstaan, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. Hou er in dat geval dan wel rekening mee dat u gerechtskosten en uitvoerende kosten zal moeten dragen.

Huur van goederen/diensten.

We verhuren enkel toestellen die in perfecte staat zijn. U bent verplicht zichtbare gebreken, dit zijn gebreken die zich al manifesteren vanaf het eerste gebruik, direct te melden aan ons. Dat geldt ook voor de verborgen gebreken, dit zijn de gebreken die zich pas later kunnen manifesteren.

Voldoet u hier niet aan dan kan de opgelopen schade op u worden verhaald. U bent verplicht de toestellen te behandelen als een “goede huisvader”.

Enkele speciale voorwaardes:

  • Indien we voedselresten, resten van drank of van sigaretten aantreffen op onze toestellen rekenen we u € 10,00 reinigingskosten aan per toestel. U betaalt € 1,50 per kabel die u niet behoorlijk opgerold terugbrengt, € 1,50 per verloren velcro-strap.
  • U dient gehuurd materiaal te vervoeren in een aangepast voertuig of in een gesloten aanhangwagen.
  • U mag geen instellingen aan toestellen of bekabelingen veranderen die door ons ingesteld/gemaakt zijn.
  • U moet Vandams BV te allen tijde toegang verschaffen tot de gehuurde goederen en aanspraken van derden op de gehuurde goederen afwijzen.

Een huurdag loopt van 12u tot 12u. Let wel, per begonnen dag rekenen we u een volledige huurdag aan. Indien u meerdere dagen wenst te huren is het mogelijk om vooraf een korting overeen te komen. Toestellen onderverhuren mag u enkel met ons schriftelijk akkoord.

Indien u huurmateriaal niet retourneert of beschadigt draagt u de volledige herstel- en vervangingskosten.

Annulatievoorwaardes

U kunt het contract gratis annuleren tot en met 60 dagen voor de aanvang van de overeenkomst, Na de 60 ste dag rekenen we een onkostenvergoeding aan die als volgt wordt berekend:

  • Tussen de 60ste en 14de dag voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
  • Tussen de 14de en 4de dag voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
  • Tijdens de laatste 3 dagen voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 75% van het overeengekomen totaalbedrag.

Door de aard van de sector bestaat een week uit 7 werkdagen.

Plaatsing en bediening.

U dient aan de ingang van de zaal voldoende plaats te voorzien om te laden, te lossen en een bestelwagen te parkeren. Op de plaats van de installatie dienen minstens 2 tafels aanwezig te zijn en dient ruim voldoende plaats te zijn om alle gehuurde apparatuur te plaatsen. Wanneer de zaal moeilijk bereikbaar is (trappen of +30m afstand tussen de plek waar de installatie moet staan en de losplek of andere obstakels) dient u dit bij de boeking te melden en minimum 2 helpers te voorzien!

De stroomvoorziening moet degelijk en geaard zijn en mag max 5pct afwijken van 50Hz 400V bij krachtstroom of 230V AC bij gewone stopcontacten. Ook dient de stroomvoorziening op max 20m afstand van de opstelplek te liggen, tenzij specifiek anders overeengekomen. U dient zich te houden aan afspraken ivm. plaatsings- of ophalingsuren.

Indien aan de voorwaarden in bovenstaande paragraaf niet voldaan zijn kunnen we besluiten om een gedeelte van de apparatuur of alle apparatuur niet in gebruik te nemen totdat het probleem verholpen is. Overuren die ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande voorwaardes of doordat de opdrachtgever zich niet houdt aan afgesproken tijdstippen of indien de productie langer duurt dan afgesproken worden aangerekend tegen € 25,00/uur/ persoon exclusief BTW, tenzij anders afgesproken in het huurcontract.

Gedurende hun activiteit moet ons personeel kunnen beschikken over gratis consumpties en voor producties die vallen binnen de normale lunchuren moet u voor ons personeel eveneens een kleine maaltijd voorzien. (Uitkoopsom = € 10,00/persoon/maaltijd)

Als organisator bent u steeds aansprakelijk voor het gehanteerde geluidsniveau, zelfs als een medewerker van Vandams BV de installatie bedient. U moet ook zorgen voor de nodige formaliteiten: de toelating van de stad of de gemeente, SABAM, Rode Kruis, enz.